Student na preddiplomskom studiju germanistike upisuje kolegije prema priloženoj tablici hodograma studija:

1. semestar tjedni sati ECTS
Jezik i kultura 2 (P) 3
Izborni kolegij * 2 3
Izborni kolegij * 2 3
Izborni kolegij * 2 3
Izborni kolegij ** 2 3
2. semestar tjedni sati ECTS 
Njemačko-hrvatski jezični dodiri 2 (P) 3
Njemačko-hrvatski književni transferi 2 (P) 3
Izborni kolegij * 2 3
Izborni kolegij * 2 3
Izborni kolegij ** 2 3
3. semestar tjedni sati ECTS 
Književnost i mediji 2 (P) 3
Izborni kolegij * 2 3
Izborni kolegij * 2 3
Izborni kolegij * 2 3
Izborni kolegij * 2 3
Izborni kolegij ** 2 3
4. semestar tjedni sati ECTS 
Seminar – konzultacije za diplomande 1 (S) 3
Diplomski rad na studiju Germanistike x 12

­

Napomene:
* Izborni kolegiji iz ponude diplomskog studija – kulturološki smjer na Odsjeku za germanistiku: Tijekom diplomskog studija student upisuje izborne kolegije prema vlastitom težištu zanimanja, pri čemu najmanje 2 kolegija moraju biti iz područja književnosti, te najmanje 2 kolegija iz područja jezikoslovlja.

** Izborni kolegij iz ponude diplomskog studija na Odsjeku za germanistiku (A/ iz ponude kulturološkog smjera ili B/ iz ponude drugih smjerova koji su predviđeni i za kulturološki smjer) ili iz opće ponude izbornih kolegija na Filozofskom fakultetu.